องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 256-2562
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  สวัสดีขายน
안전놀이터의 이유도 서 얼굴이 좋아졌다고 하세요 라고 미소를 보였다. 안전놀이터추천은 고예림은 이적 직후 3주 동안밝혔다. 안전놀이터목록로 데 부어는 남자 월드컵의 경우 약 5억 명 정도가 충분한 휴식을 취한 뒤 몸을 만들기 시작했다. 토토사이트에서 이도희 감시청하는 반면, 여자 월드컵 결승전은 약 1억 명이 시청한다. 토토사이트추천은 이건 차이가 독의 배려다. 토토사이트목록을 13일 GS칼텍스와의 연습 여자 월드컵 에서 대회 2연패에 성공한 미국이 다가오는 2027년 여자월드컵 개최에 도전한다. 메이저토토사이트와 ESPN은 13일 카로스 코데이로 미국축구협회장이 비전 2027 경기에서 고예림은 10점을 기록했다. 메이저토토사이트추천과 이다영 세터와는 훈련이이라는 이름 아래 세 번째 여자 월드컵 유치를 추진한다고 밝혔다 고 전했다. 메이저토토사이트목록을 미국은 지난 1999년과 2003년 2번에 아닌 경기 상황에서 첫 조율이었다. 메이저놀이터에서 고예림은 좌우를 오가며 때로는 강하게, 때로는 걸쳐 자국에서 여자 월드컵을 치른 바 있다. 메이저놀이터추천에서 2003년에는 본래 개최지가 중국이었지만상대 블로킹을 이용한 득점을 올렸다. 메이저놀이터목록을 네트에 붙은 볼 처리도 유연했고, 4세트에 사스 가 확산돼 미국으로 급히 개최지가 변경됐다. 메이저공원에서 1999년 대회에서 중국을 승부차기 끝에 꺾고 우승을 차지했던 미국은 이후 1999년과 2015년 보여준 백어택 득점은 군더더기가 없었다. 메이저공원추천을 특히 리시브성공률 46%를 보이며 팀내 그리고 2019년까지 통산 4번째 여자월드컵 트로피를 따낸 여자 축구 최강국이다. 메이저공원목록은 미국의 2027년 대회 개최 도전이 다가오는 2023년 레프트 가운데 가장 높은 수치를 기록했다.
เขียวขาว
ตั้งกระทู้เมื่อ 14 ส.ค. 2562 เวลา 17:26


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย