องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำSrikham Subdistric Administrative Organization
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ข้อมูลตลาด
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
คำขวัญตำบลศรีค้ำ : ต้นโพธิ์ใหญ่ศรีค้ำ เกษตรกรรมก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม งามล้ำถ้ำป่าอาชาทอง   วิสัยทัศน์ อบต.ศรีค้ำ : ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจในงานบริการ   


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 (เข้าชม 76 ครั้ง)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 (เข้าชม 33 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (เข้าชม 39 ครั้ง)
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (เข้าชม 57 ครั้ง)
ประกาศ อบต.ศรีค้ำ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (เข้าชม 62 ครั้ง)
ประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (เข้าชม 68 ครั้ง)
แจ้งประชาสัมพันธ์ดำเนินการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลศรีค้ำ ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2566 - 10 พฤศจิกายน 2566 (เข้าชม 58 ครั้ง)
ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการกู้เงินก่อสร้างอาคารสำนักงาน ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งใหม่ (เข้าชม 185 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (เข้าชม 83 ครั้ง)
ประกาศ กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เข้าชม 146 ครั้ง)
ประกาศ อบต.ศรีค้ำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม (เข้าชม 41 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง ตำบลศรีค้ำ เชื่อม หมู่ที่ 11 บ้านหนองอ้อ ตำบลป่าซาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เข้าชม 92 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อส่งน้ำ PVC ประปาภูเขา หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข (เข้าชม 85 ครั้ง)
ประกาศ การจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (เข้าชม 91 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางสาวนฤมล มูลกาศ ถึงบ้านนางบุญรักษ์ ติ๊บเบชา บ้านแม่คำหลักเจ็ด หมู่ที่ 3 (เข้าชม 119 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ หมู่ที่ 8 (เข้าชม 96 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงช่อมแซมไฟกิ่งส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง (เข้าชม 90 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตั้งในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านสันสสีหลวง จำนวน 6 จุด จำนวน 8 ตัว (เข้าชม 91 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางคำมูล พันธ์สาย ไปถึงบ้านนางโสภิณ จินดาธรรม บ้านแม่คำหลักเจ็ด หมู่ที่ 3 (เข้าชม 83 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 19 (เททับถนนเดิม) ตั้งแต่บ้านนายไมตรี กุลวงศ์ ถึงบ้านนายสม นาใจ หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด (เข้าชม 78 ครั้ง)

  dsga dsagsdgdsg..   เข้าชม 1
  reh45y54y3..   เข้าชม 2
  game online.. เข้าชม 13
  Link Bandar Gacor.. เข้าชม 15
  Link Agen gacor.. เข้าชม 15
  bandar judi online.. เข้าชม 17
  abdul gaspol.. เข้าชม 36
  Thailand PG Slot.. เข้าชม 27
  สล็อตเว็บตรง.. เข้าชม 23
  ธีมต่างๆ: หลากหลายและน่าดึงดูด.. เข้าชม 31
 

นายสนั่น มาหล้า
นายก อบต.ศรีค้ำ


สิบเอกพินิจ ม่วงเกตุ
ประธานสภา อบต.ศรีค้ำ


นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 หนังสือราชการ สถ.
 ระบบ e-LAAS
 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE .::องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ::.
 ระบบข้อมูลบุคลากร อปท. อบต.ศรีค้ำ
 ระบบสารสนเทศ เบิกจ่ายตรง อปท.
 ระบบ e-plan
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย