องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำSrikham Subdistric Administrative Organization
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
คำขวัญตำบลศรีค้ำ : ต้นโพธิ์ใหญ่ศรีค้ำ เกษตรกรรมก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม งามล้ำถ้ำป่าอาชาทอง   วิสัยทัศน์ อบต.ศรีค้ำ : ตำบลแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา นำหน้าเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงด้านชุมชนสวัสดิการ ร่วมทำงานให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข   


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (เข้าชม 17 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ (เข้าชม 14 ครั้ง)
ประกาศ อบต.ศรีค้ำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ศรีค้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เข้าชม 10 ครั้ง)
ประกาศ อบต.ศรีค้ำ เรื่อง เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แนบท้ายประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (เข้าชม 9 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) (เข้าชม 11 ครั้ง)
ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เข้าชม 530 ครั้ง)
ประกาศ ภ.ด.ส.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เข้าชม 518 ครั้ง)
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 (เข้าชม 542 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เข้าชม 557 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล (เข้าชม 1031 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะ จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบไม่ต้องสัมผัส พร้อมขาตั้ง จำนวน 11 เครื่อง (เข้าชม 278 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงระบบเสียงตามสายของหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง (เข้าชม 511 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงระบบเสียงตามสายของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง (เข้าชม 505 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ ๗ บ้านเวียงสา จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง (เข้าชม 517 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (เข้าชม 523 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางหมู่บ้านเชื่อมบ้านบน (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านรุ่งเจริญ (เข้าชม 527 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านรุ่งเจริญ (เข้าชม 522 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง (เข้าชม 514 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขายเตาเผาขยะ หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้ำ พร้อมติดตั้ง (เข้าชม 581 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ๗๕% สำหรับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ผู้ซึ่งได้รับผลการทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑,๗๓๙ ชุด (เข้าชม 548 ครั้ง)

  วิตามินดีช่วยชีวิตผู้ป่วยมะเร็งปอด..   เข้าชม 14
  เพลงกล่อมเด็กอาจช่วยให้ทารกผ่อนคลาย.. เข้าชม 53
  การใช้สายตาอย่างถูกต้องและเหมาะสม.. เข้าชม 45
  โควิด-19 : อังกฤษจะเลี่ยงล็อกดาวน์ช่วงหน้าหนาวนี้ได้หรือไม่.. เข้าชม 23
  เด็กไม่เอาถ่าน คำนี้มีที่มาจากอะไร?.. เข้าชม 56
  น้ำมันมะกอก แก้นอนกรน.. เข้าชม 6
  นำไปเล่นบอลคนเดียวใบเสร็จรับเงินละตัว .. เข้าชม 18
  tagli.me เว็บที่รวบรวมหนังดีๆใหม่ๆสนุกๆ.. เข้าชม 11
  มารยาท และวิธีการรับประทานอาหารตะวันตกที่ควรทราบ.. เข้าชม 12
  สมัคร เข้าเล่นเกมออนไลน์ขั้นต่ำ 10 บาท.. เข้าชม 12
 

นางธนพร วังเมือง
นายก อบต.ศรีค้ำ โทร.0805169166


นายวิทูน วินันท์
ประธานสภา อบต.ศรีค้ำ


สิบเอกวิรัตน์ สันแดง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 หนังสือราชการ สถ.
 ระบบ e-LAAS
 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE .::องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ::.
 ระบบข้อมูลบุคลากร อปท. อบต.ศรีค้ำ
 ระบบสารสนเทศ เบิกจ่ายตรง อปท.
 ระบบ e-plan
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย