องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำSrikham Subdistric Administrative Organization
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
คำขวัญตำบลศรีค้ำ : ต้นโพธิ์ใหญ่ศรีค้ำ เกษตรกรรมก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม งามล้ำถ้ำป่าอาชาทอง   วิสัยทัศน์ อบต.ศรีค้ำ : ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจในงานบริการ   


มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง (เข้าชม 2852 ครั้ง)
แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 (เข้าชม 52 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เข้าชม 54 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (เข้าชม 1258 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 (เข้าชม 167 ครั้ง)
แนวปฏิบัติ Dos & Don't (เข้าชม 173 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายในตอบแบบสอบถามประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 (เข้าชม 214 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสอบถามประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 (เข้าชม 170 ครั้ง)
ประกาศเจตนารมณ์ NO GIFT POLICY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เข้าชม 103 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เข้าชม 112 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ แบบบรรทุกน้ำ (เข้าชม 38 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) หมู่ที่ 7 (เข้าชม 30 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (คัดแยกขยะ) ในฌาปนสถาน บ้านสันสลีหลวง หมู่ที่ 4 (เข้าชม 26 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 ตั้งแต่บ้านนางฟุ่น กองแก้ว ไปถึงบ้านนางคำสุข เขื่อนคำ หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด (เข้าชม 30 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย (เข้าชม 25 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 (เททับถนนเดิม) ตั้งแต่บ้านนายสมเกียรติ สร้อยมณีวรรณ ไปถึงบ้าน น.ส.ไพจิตร วงศ์ษา หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด (เข้าชม 30 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างประตูปิดเปิดน้ำ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้ำ (เข้าชม 22 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( (เข้าชม 56 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มที่ 6 ซอย 3 หมู่ที่ 11 บ้านรุ่งเจริญ (เข้าชม 53 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาเผาขยะ ขนาด 60 กิโลกรัมต่อชั่วโมง หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง จำนวน 1 เตา (เข้าชม 60 ครั้ง)

  pg สล็อตออนไลน์.. เข้าชม 16
  pg สล็อตออนไลน์.. เข้าชม 16
  หัวพอตราคาส่ง.. เข้าชม 9
  ทดลองสล็อต pg .. เข้าชม 29
  พร้อมมามันส์แล้วหรือยัง? เกมออนไลน์ เว็บสล็อต PG ทั้งหมด .. เข้าชม 18
  อ่านบทความบาคาร่าฟรีได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ของเรา.. เข้าชม 16
  เกมออนไลน์ที่การันตีว่าเล่นแล้วได้เงิน ต้องเล่นที่ PG Slot เว็บตรง.. เข้าชม 23
  เว็บปั่นสล็อต ที่เล่นง่ายโบนัสแตกบ่อย.. เข้าชม 15
  เกมส์ไหนดี โบนัสแตกบ่อย 2023 ที่สามารถทำเงินได้จริงมีเกมไหนบ้าง.. เข้าชม 9
  เกมส์ออนไลน์.. เข้าชม 17
 

นายสนั่น มาหล้า
นายก อบต.ศรีค้ำ


สิบเอกพินิจ ม่วงเกตุ
ประธานสภา อบต.ศรีค้ำ


สิบเอกวิรัตน์ สันแดง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 หนังสือราชการ สถ.
 ระบบ e-LAAS
 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE .::องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ::.
 ระบบข้อมูลบุคลากร อปท. อบต.ศรีค้ำ
 ระบบสารสนเทศ เบิกจ่ายตรง อปท.
 ระบบ e-plan
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย