องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำSrikham Subdistric Administrative Organization
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 E-service
 ติดต่อเรา
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลตลาด
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
คำขวัญตำบลศรีค้ำ : ต้นโพธิ์ใหญ่ศรีค้ำ เกษตรกรรมก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม งามล้ำถ้ำป่าอาชาทอง   วิสัยทัศน์ อบต.ศรีค้ำ : ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจในงานบริการ   


ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคฮีทสโตรก (เข้าชม 70 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีพ.ศ.2567 (เข้าชม 98 ครั้ง)
การจัดกิจกรรม “MOI Waste Bank – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (เข้าชม 218 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เข้าชม 179 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบศรีค้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เข้าชม 140 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เข้าชม 131 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2568 (เข้าชม 237 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.ศรีค้ำ (เข้าชม 96 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เข้าชม 237 ครั้ง)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง การนัดประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 (เข้าชม 108 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องกองการศึกษาฯ จำนวน 1 เครื่อง (เข้าชม 3 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางเลาะเลียบริมแม่น้ำคำ หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 4 (เข้าชม 11 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ (เข้าชม 10 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลศรีค้ำ (เข้าชม 10 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง (เข้าชม 17 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (เข้าชม 10 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (เข้าชม 16 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง (เข้าชม 15 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน 2 เครื่อง (เข้าชม 15 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน 3 เครื่อง (เข้าชม 15 ครั้ง)

  gsydyaftdfa..   เข้าชม 1
  bandar gacor..   เข้าชม 4
  семьсот тридцать один цифрами без.. เข้าชม 19
  หวยออนไลน์ที่มีการออกรางวัลเป็นประจำทุกวันอย่าง หวยฮานอยออนไลน์.. เข้าชม 106
  bandar gacor.. เข้าชม 95
  asddsds sdxcxcvv.. เข้าชม 118
  bandar gacor.. เข้าชม 51
  восемьсот девяносто шесть цифрами без.. เข้าชม 41
  zxxzzxzxzx.. เข้าชม 30
  มังงะเรื่อง Reaper of the Drifting Moon.. เข้าชม 45
 

นายสนั่น มาหล้า
นายก อบต.ศรีค้ำ


สิบเอกพินิจ ม่วงเกตุ
ประธานสภา อบต.ศรีค้ำ


นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 หนังสือราชการ สถ.
 ระบบ e-LAAS
 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE .::องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ::.
 ระบบข้อมูลบุคลากร อปท. อบต.ศรีค้ำ
 ระบบสารสนเทศ เบิกจ่ายตรง อปท.
 ระบบ e-plan
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย