องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 256-2562
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
ประจำเดือนตุลาคม 2558
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ประจำเดือนธันวาคม 2558
ประจำเดือนมกราคม 2559
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประจำเดือนมีนาคม 2559
ประจำเดือนเมษายน 2559
ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2559
ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค.59 30 ก.ย.60)

รายงานการเงินเดือน ต.ค.2560

รายงานการเงินเดือน พ.ย.2560
รายงานการเงินเดือน ธ.ค.2560
รายงานการเงินเดือน ม.ค.2561
รายงานการเงินเดือน ก.พ.2561
รายงานการเงินเดือน มี.ค.2561
รายงานการเงินเดือน เม.ย.2561
รายงานการเงินเดือน พ.ค.2561
รายงานการเงินเดือน มิ.ย.2561
รายงานการเงินเดือน ก.ค.2561
รายงานการเงินเดือน ส.ค.2561
รายงานการเงินเดือน ก.ย.2561
รายงานการเงินเดือน ต.ค.2561
รายงานการเงินเดือน พ.ย.2561
รายงานการเงินเดือน ธ.ค.2561
รายงานการเงินเดือน ม.ค.2562
รายงานการเงินเดือน ก.พ.2562
รายงานการเงินเดือน มี.ค.2562
รายงานการเงินเดือน มี.ค2562
รายงานการเงินเดือน เม.ย.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย