องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 E-service
 ติดต่อเรา
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลตลาด
 ธนาคารขยะ
 รณรงค์การออมเงิน
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  งานกิจการสภา
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2568
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศสภา อบต.ศรีค้ำ เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศสภา อบต.ศรีค้ำ เรื่อง การกำหนดการประชุมสมาชิกสภา อบต.ศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศอำเภอแม่จัน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ประกาศสภา อบต.ศรีค้ำ เรื่องนัดประชุมสภา อบต.ศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศสภา อบต.ศรีค้ำ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.ศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ประกาศสภา อบต.ศรีค้ำ เรื่องนัดประชุมสภา อบต.ศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศสภา อบต.ศรีค้ำ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.ศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีค้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ประกาศสภา อบต.ศรีค้ำ เรื่องนัดประชุมสภา อบต.ศรีค้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศสภา อบต.ศรีค้ำ เรื่องการเรียกประชุมสภา อบต.ศรีค้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ประกาศสภา อบต.ศรีค้ำ เรื่องนัดประชุมสภา อบต.ศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศสภา อบต.ศรีค้ำ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.ศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย