องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กิจกรรม
กิจกรรมเพื่อดำเนินการฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สนับสนุนหน้ากากอนามัยและน้ำยาเดทตอลให้กับประชาชนชาวตำบลศรีค้ำ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ  ร่วมด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่จัน โดยมีนายอำเภอแม่จัน เป็นประธานคณะทำงาน ได้ร่วมลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

ประชุมประชาคมตำบลพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำได้จัดการประชุมประชาคมเพื่อนำโครงการที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ นำมาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ตามความจำเป็นเร่งด่วน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563
โครงการปลูกป่าข้างคำ(แม่น้ำคำ)
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ประจำเดือนตุลาคม 2562
โครงการอบต.เคลื่อนที่
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ
กิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
นายก อบต.ศรีค้ำ และคณะผู้บริการ พร้อมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมประจำเดืือนเพื่อสรุปผลการทำงาน และมอบนโยบายการทำงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย