องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 256-2562
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ อบต. ปี 59-63

คำนำ

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสอดประสานสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตลอดจนแผนชุมชน หมู่บ้าน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (..2559 – 2563) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ได้ระดมความคิด กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี เป็นเครื่องมือในการนำทิศทางการพัฒนาภายใต้การมีวิสัยทัศน์ มีการพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งผลของยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้นโยบายของผู้บริหารมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ตรงจุด และถูกทิศทาง อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในรูปของโครงการ กิจกรรม และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมอย่างจริงจังและยั่งยืนต่อไป

                                                                  

                                                                             องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ

 

บทที่

บทนำ

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542 มาตรา 16 (1) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาของตนเองโดยกำหนดให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอและแผนชุมชน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต

          การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยต้องสอดคล้องกับศักยภาพของตำบลและปัญหาความต้องการของประชาชนในตำบล การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของตำบลให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่น

2) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาในระยะกลาง และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และสามารถใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) เพื่อให้ทราบถึงทิศทางในการพัฒนาตำบล

4) เพื่อให้ทราบถึงการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ

5) เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำในอนาคต และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด

6) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงต่อๆไป

7) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนา

1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559 - 2563) มีขั้นตอนในการจัดทำ  ดังนี้

1.    การเตรียมการจัดทำแผน มีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้ทราบถึงแนวทาง วิธีการและบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สอดคล้องเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน

2. การประชุมประชาคมรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญ

3. การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน และกำหนดประเด็นในการพัฒนา

4. การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น

5. การกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

6. การกำหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น

7. การกำหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

8. การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

9. ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สภาท้องถิ่น การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเพื่อช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดทั้งด้านระยะเวลา บุคลากรและงบประมาณ  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อท้องถิ่นและประชาชน  สรุปได้ดังนี้

1.    ทำให้เกิดการประสานการดำเนินการพัฒนาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาความซ้ำซ้อนและความขัดแย้ง ตลอดจนเป็นการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร

2.    ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหา  ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตอบสนองความต้องการของประชาชน  สนองตอบนโยบายระดับต่างๆที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นที่มีอยู่

3.    ทำให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

  

บทที่ 2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ

 

ที่ตั้ง อาณาเขต  เขตการปกครอง

ตำบลศรีค้ำตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแม่จันไปเป็นระยะทางประมาณ  กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อตำบลแม่สลองใน    อำเภอแม่ฟ้าหลวง         จังหวัดเชียงราย

          ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลจอมสวรรค์    อำเภอแม่จัน               จังหวัดเชียงราย

          ทิศตะวันตก      ติดต่อตำบลแม่สลองใน    อำเภอแม่ฟ้าหลวง         จังหวัดเชียงราย

          ทิศใต้             ติดต่อตำบลป่าซาง         อำเภอแม่จัน               จังหวัดเชียงราย

ลักษณะภูมิประเทศ

มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาด้านทิศตะวันตกลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก พื้นที่บางส่วนเป็นภูเขาหินแกรนิตและต้นน้ำสายเล็กๆ บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย

จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลศรีค้ำประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน โดย หมู่บ้านเป็นคนไทยพื้นราบและ         1 หมู่บ้านเป็นคนไทยภูเขาเผ่าอาข่า                                     

ประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  5,930 คน แยกเป็นชาย  2,847 คน หญิง  3,083 คน           มีความหนาแน่นเฉลี่ย  156.05  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558)

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ประชากร

รวม (คน)

หลังคาเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

เหมืองกลาง

214

233

447

202

2

ป่ายาง

275

315

590

229

3

แม่คำหลักเจ็ด

386

374

760

429

4

สันสลีหลวง

312

370

682

323

5

กล้วย

148

162

310

133

6

สันนายาว

231

256

487

224

7

เวียงสา

361

380

741

313

8

แม่สลองนอก

197

220

417

187

9

แสนสุข(ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า)

412

423

835

349

10

แม่คำพัฒนา

311

350

661

361

 

รวม

2,847

3,083

5,930

2,750

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  ข้าวโพด  ปลูกหอมแดงและกระเทียมรวมทั้งปลูกขิงที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

          ธนาคาร                             -                  แห่ง

โรงแรม                               1                  แห่ง

รีสอร์ท                               5                  แห่ง

ปั๊มน้ำมัน                            -                  แห่ง

          โรงโม่หิน                            1                  แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม                  -                แห่ง                       

โรงสีข้าวขนาดเล็ก                   5                  แห่ง

ร้านค้าทั่วไป                         20               แห่ง

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา      3    แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ                                จำนวนนักเรียน              84   คน

2.โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ(บ้านเวียงสา)                   จำนวนนักเรียน            195   คน

3.โรงเรียนสันสลีหลวง สันนายาว                   จำนวนนักเรียน            133   คน

โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)                    1  แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนสันสลีหลวง สันนายาว                   จำนวนนักเรียน            133   คน

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  3  แห่ง ได้แก่

          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง                     จำนวนเด็ก                   20   คน

          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย                       จำนวนเด็ก                   68   คน

          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ                             จำนวนเด็ก       102   คน

          ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  10  แห่ง

         การศึกษานอกระบบ(กศน.ศรีค้ำ)  1  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด   มีจำนวน   8    วัด ได้แก่                                

1. วัดเหมืองกลาง

2. วัดป่ายาง

3. วัดศรีค้ำ                          

4. วัดสันสลีหลวง

5. วัดคงคาราม

6. วัดสันนายาว 

7. วัดเวียงสา              

8. วัดแม่สลองนอก

สำนักสงฆ์        3        แห่ง ได้แก่

1. สำนักสงฆ์แสนสุขวนาราม      

2. สำนักสงฆ์จอมสักทอง 

3. สำนักสงฆ์ถ้ำป่าอาชาทอง

โบสถ์             6        แห่ง ได้แก่

                   บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9                          จำนวน           2  แห่ง

                   บ้านแสนสุข (บ้านรุ่งเจริญ) หมู่ที่ 9          จำนวน           3  แห่ง

                   บ้านแม่สลองนอก (ลาหู่)                     จำนวน           1  แห่ง

การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีค้ำ                         1        แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                                   10      แห่ง

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง

หมู่ที่

จำนวน

สายทางรวม (สาย)

ถนนลาดยางแอสฟัลส์(สาย)

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(สาย)

ถนนลูกรัง(สาย)

ทางลำลอง

(สาย)

1

10

-

9

-

1

2

16

1

15

-

-

3

25

-

24

-

1

4

22

-

19

1

2

5

10

-

7

-

3

6

17

-

11

4

2

7

18

1

15

2

-

8

10

-

10

-

-

9

10

-

8

2

-

10

18

1

17

-

-

รวม

156

3

133

11

9

ถนนเชื่อมระหว่างตำบล

4

2

-

1

ถนนในการรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น

3

-

-

-

การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                     -                  แห่ง

สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                      -                  แห่ง

การไฟฟ้า

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จำนวน  2,750   ครัวเรือน  

แหล่งน้ำธรรมชาติ

          ลำห้วย , ลำน้ำ            3                  สาย

          บึง หนองน้ำ             1                  แห่ง

          ลำเหมือง                   2                  สาย

          อ่างเก็บน้ำ                 1                  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          ฝาย                        3                  แห่ง

          บ่อน้ำตื้น                   -                  แห่ง

          บ่อโยก                     -                  แห่ง

          ระบบประปาหมูบ้าน      9                  แห่ง

          ระบบประปาภูเขา         1                  แห่ง

ถังเก็บน้ำฝน               2                  แห่ง    

                  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลูกเสือชาวบ้าน                                         2        รุ่น        80     คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ                                   1        รุ่น        40    คน

กองหนุนเพื่อความมั่งคงของชาติ                       1        รุ่น        70    คน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ศรีค้ำ และสมาชิก อปพร.อบต.ศรีค้ำ

การรวมกลุ่มของประชาชน

- กลุ่ม ธกส.                                            1        กลุ่ม

- กลุ่มออมทรัพย์                                        8        กลุ่ม

- กลุ่มเกษตร                                           1        กลุ่ม

- กลุ่มสามัคคี 41                                       1        กลุ่ม    

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                          1        กลุ่ม

- กลุ่มสหกรณ์การเกษตร                               1        กลุ่ม

- กลุ่มปลูกกล้วยหอม                                  1        กลุ่ม

- กลุ่มเพาะเห็ด                                         1        กลุ่ม

- กลุ่มถั่วเหลืองแปรรูป                                 2        กลุ่ม

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

          1. ไร่ชาฉุยฟง

          2. วัดถ้ำป่าอาชาทอง (พระขี่ม้าบิณฑบาต)

          3. สวนดอกไม้ดาวจำรัสแสง

ทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือหินแกรนิต ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแปรรูปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ  โดยในปัจจุบันมีเอกชนได้รับสัมปทานจากรัฐให้ดำเนินการแล้ว 

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์

ศักยภาพของท้องถิ่น ชุมชนและพื้นที่

ตำบลศรีค้ำมีราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  ที่สืบทอดมาและได้นำความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้มีการตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มโคมล้านนา กลุ่มแปรรูปถั่วเหลือง  มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันตามแบบอย่างของคนภาคเหนือทั่ว ๆ ไป ประกอบกับพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้เกือบตลอดทั้งปี ทั้งยังมีหมู่บ้านต้นแบบโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืนและติดกับเส้นทางคมนาคมหลักของประเทศ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1  จึงมีแนวโน้มในการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น  อีกทั้งบางส่วนของพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือหินแกรนิต ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแปรรูป  ไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ  โดยในปัจจุบันมีเอกชนดำเนินการแล้ว  และพื้นที่บางหมู่บ้านสามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวได้  เช่น  บริเวณถ้ำป่าอาชาทองบ้านแม่สลองนอก  และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่าซึ่งยังมีประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เพื่อสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมได้ตั้งกลุ่มจัดแสดงแสงสีเสียงขนาดเล็ก Ligth& Sound วิถีชีวิตอาข่าคนภูเขา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 12 จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

         (1)  จำนวนบุคลากรจำนวน                                                   55  คน

 ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                    8            คน

 ตำแหน่งในส่วนการคลัง                                                  3   คน

 ตำแหน่งในส่วนโยธา                                                     3   คน

 ตำแหน่งในส่วนการศึกษา                                                18  คน

 พนักงานจ้าง                                                              23  คน

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา                                                              1    คน

มัธยมศึกษาตอนต้น                                                       2    คน

มัธยมศึกษาตอนปลาย                                                    6    คน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                                                   1    คน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                                             4    คน

ปริญญาตรี                                                                31 คน

สูงกว่าปริญญาตรี                                                         10 คน

งบประมาณ     

ประจำปีงบประมาณ   2557 จำนวน                          28,143,975.06 บาท     

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง               998,732.36 บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้                             13,554,812.70 บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                           13,590,430.00 บาท

เครื่องมืออุปกรณ์ที่สำคัญ

          - รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

          - รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน

          - รถ EMS จำนวน 1 คัน

          - รถขุดตักขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ และ 12 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1.1 แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต      

    2.1 แนวทางการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

    3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

    4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

    6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

    6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

    7.1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

    7.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

    7.3 แนวทางการพัฒนาด้านสุขภาวะ

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

    8.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

    8.2 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารงาน

บทที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์

 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (.. 2555 – 2559)

วิสัยทัศน์

     สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง

1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ

1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี

1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ

สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม

2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน

3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต

3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร

3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน

3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง

ภาคเกษตร

3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน

4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม

4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ

ในอนุภูมิภาคต่าง ๆ

5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค

5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์

เป็นทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก

5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ

5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อ

การร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย

5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำไร

5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว

5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค

5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน

6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

6.7 การควบคุมและลดมลพิษ

6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ

 

2) นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

          2.1) ยุทธศาสตร์หลัก 9 ด้าน ของ คสช.

1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

3) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตร ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน

4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง

8) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก

9) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

2.2) ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง

1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติในปัจจุบัน

2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

3) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม

5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

7) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่

9) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี

11) มีความเข้าแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา

12) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าประโยชน์ของตนเอง

 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย

วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒธรรมล้านนา

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

4) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2559-2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 

5) นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

นางธนพร  วังเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ดังนี้

1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีแนวทาง ดังนี้

          1.1 สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสายทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะถนนเพื่อการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งปี

          1.2 สร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

          1.3 จัดให้มีการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน

          1.4 ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

          องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบลโดยมีแนวทาง ดังนี้

          2.1 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรนำไปสู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบ เช่น กลุ่มอาชีพ ทำนา ทำสวน และทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวบ้าน

          2.2 สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มโคม กลุ่มจักสาน กลุ่มทำดอกไม้ และทุกกลุ่มอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

          2.3 พัฒนาคุณชีวิตของพี่น้องชาวบ้านให้อยู่ดี กินดี โดยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

          2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว “วันเดียวเที่ยวศรีค้ำ”

3. นโยบายด้านสังคม

          องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จะส่งเสริมสนับสนุนให้ตำบลศรีค้ำ เป็นตำบลที่ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เยาวชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยมีแนวทาง ดังนี้

          3.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน

          3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่ม องค์กรต่างๆในตำบล

          3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นของกลุ่มพัฒนาสตรี

          3.4 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

          3.5 สนับสนุนนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          3.6 สนับสนุนกิจกรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะกิจกรรมของ อปพร. สตบ. อสม. และกลุ่มพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน

 

 

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จะส่งเสริมสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยมีแนวทาง ดังนี้

          4.1 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานและระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง

          4.2 สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล

          4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลศรีค้ำมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

          4.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่สำคัญ และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล

          4.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วทันเวลา

          4.6 ส่งเสริมและปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและความสมบูรณ์

          4.7 จัดให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ

5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

          องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จะส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น การกีฬา และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนโดยมีแนวทาง ดังนี้

          5.1 สนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพการเรียน การสอน รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AEC)

          5.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเรียนใกล้บ้าน

          5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

          5.4 ส่งเสริมการเล่นหรือการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนประเภทต่างๆ เช่น กีฬาประจำปีของตำบล ฟุตบอลลีก เป็นต้น และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

          5.5 สนับสนุนบทบาทสถาบัน “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ให้มีความเข้มแข็งเพื่อร่วมกันพัฒนาตำบล

          5.6 สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยทุกภาคส่วนในชุมชนและชาวบ้านมีส่วนร่วม

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

          องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส คุ้มค่า มีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางดังนี้

          6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้านโดยการ “ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับประโยชน์เพื่อประชาชนชาวตำบลศรีค้ำ”

          6.2 เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน การให้บริการ และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพนำไปสู่ “อบต.ยิ้ม”

          6.3 ให้ความร่วมมือในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆทุกแห่ง

          6.4 ปรับปรุงอาคาร สถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับการบริการประชาชน

          6.5 สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร ให้ได้รับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย