องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ

 

วิสัยทัศน์

  “ตำบลแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา นำหน้าเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงชุมชนสวัสดิการต้นแบบ”

พันธกิจ

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต      

3. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

4. พัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

5. พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

7. พัฒนาด้านสาธารณสุข

8. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ และ 12 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1.1 แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต      

    2.1 แนวทางการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

    3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

    4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

    6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

    6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

    7.1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

    7.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

    7.3 แนวทางการพัฒนาด้านสุขภาวะ

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

    8.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

    8.2 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารงาน

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ

 

นางธนพร  วังเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ดังนี้

1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีแนวทาง ดังนี้

          1.1 สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสายทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะถนนเพื่อการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งปี

          1.2 สร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

          1.3 จัดให้มีการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน

          1.4 ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

          องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบลโดยมีแนวทาง ดังนี้

          2.1 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรนำไปสู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบ เช่น กลุ่มอาชีพ ทำนา ทำสวน และทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวบ้าน

          2.2 สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มโคม กลุ่มจักสาน กลุ่มทำดอกไม้ และทุกกลุ่มอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

          2.3 พัฒนาคุณชีวิตของพี่น้องชาวบ้านให้อยู่ดี กินดี โดยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

          2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว วันเดียวเที่ยวศรีค้ำ

3. นโยบายด้านสังคม

          องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จะส่งเสริมสนับสนุนให้ตำบลศรีค้ำ เป็นตำบลที่ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เยาวชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยมีแนวทาง ดังนี้

          3.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน

          3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่ม องค์กรต่างๆในตำบล

          3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นของกลุ่มพัฒนาสตรี

          3.4 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

          3.5 สนับสนุนนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          3.6 สนับสนุนกิจกรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะกิจกรรมของ อปพร. สตบ. อสม. และกลุ่มพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จะส่งเสริมสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยมีแนวทาง ดังนี้

          4.1 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานและระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง

          4.2 สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล

          4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลศรีค้ำมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

          4.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่สำคัญ และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล

          4.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วทันเวลา

          4.6 ส่งเสริมและปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและความสมบูรณ์

          4.7 จัดให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ

5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

          องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จะส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น การกีฬา และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนโดยมีแนวทาง ดังนี้

          5.1 สนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพการเรียน การสอน รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AEC)

          5.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเรียนใกล้บ้าน

          5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

          5.4 ส่งเสริมการเล่นหรือการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนประเภทต่างๆ เช่น กีฬาประจำปีของตำบล ฟุตบอลลีก เป็นต้น และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

          5.5 สนับสนุนบทบาทสถาบัน บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ให้มีความเข้มแข็งเพื่อร่วมกันพัฒนาตำบล

          5.6 สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยทุกภาคส่วนในชุมชนและชาวบ้านมีส่วนร่วม

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

          องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส คุ้มค่า มีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางดังนี้

          6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้านโดยการ ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับประโยชน์เพื่อประชาชนชาวตำบลศรีค้ำ

          6.2 เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน การให้บริการ และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนำไปสู่ อบต.ยิ้ม

       6.3 ให้ความร่วมมือในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆทุกแห่ง

          6.4 ปรับปรุงอาคาร สถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับการบริการประชาชน

          6.5 สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร ให้ได้รับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

    6.6 สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ มีโครงสร้างการบริหารงาน การจัดอัตรากำลังของพนักงานให้ครอบคุมเพื่อให้การบริการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย