องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 E-service
 ติดต่อเรา
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลตลาด
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ

 

วิสัยทัศน์

  “ชุมชนเข้มแข็ง  เกษตรกรรมก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจในงานบริการ”

พันธกิจ

ต้องพัฒนาตำบลให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีความสะอาด มีระเบียบ มีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ครบถ้วน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความเป็นเลิศด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการศึกษาและการสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เน้นในการจัดกิจกรรมเพื่อการนันทนาการ ไม่มีปัญหาจราจร มีการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งเปิดเป็นศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล ตลอดจนส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


นายสนั่น  มาหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 ดังนี้


ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์  ดังนี้


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

   วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการขยายตัวของหมู่บ้าน พัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความคล่องตัว และความสะดวกสบายต่อการเดินทางสัญจรของประชาชน

 แนวทางการพัฒนา ๑. งานก่อสร้างและปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทุกสาย

                                ๒. งานก่อสร้างและปรับปรุขยายถนน  วางท่อ  เพิ่มผิวจราจร

                                ๓. งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน และทำท่อเหลี่ยม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบระบายน้ำ (รางระบายน้ำ) และน้ำท่วมขัง   

    วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาท่อระบายน้ำให้ทั่วถึง มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่กับการปรับปรุงและ   ขยายถนนสาธารณะต่างๆรวมทั้งการขุดลอก คู คลอง ให้ลึกและกว้างขวางขึ้น เพื่อรองรับการระบายน้ำจากท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนา ๑.  งานก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำ

                                            ๒.  งานปรับปรุงแม่น้ำ ( ขุดลอก )  คู คลอง ลำเหมือง ทุกสาย

๓.  งานก่อสร้างและปรับปรุงผนังกั้นน้ำ  คันดิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันน้ำท่วม

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาก่อสร้างฝาย คันพนังดินกั้นน้ำตามแนวแม่น้ำคำ  แม่น้ำคี แม่น้ำแม่สลองลำเหมืองและพื้นที่น้ำท่วมขัง พร้อมทำระบบประตูระบายน้ำให้ทั่วถึง เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าบ้านประชาชน ที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเศรษฐกิจในภาพรวม

แนวทางการพัฒนา ๑.  งานก่อสร้างและปรับปรุงฝายกั้นน้ำ และประตูระบายน้ำ

                                                ๒.  การประสานงานเพื่อบริหารจัดการปริมาณน้ำ (ตามนโยบายของรัฐบาล)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพื้นที่สาธารณะและภูมิทัศน์

   วัตถุประสงค์ : พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนน ตามทางสาธารณะทุกสายที่เชื่อมหมู่บ้าน/ตำบล และปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะในหมู่บ้าน ให้มีธรรมชาติสวยงาม ร่มรื่น เพื่อประโยชน์ในการนันทนาการและ สนับสนุนการท่องเที่ยว

       แนวทางการพัฒนา ๑. งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนน ตามทางสาธารณะทุกสายที่เชื่อมหมู่บ้าน / ตำบล พร้อมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ตัดหญ้า)

                                   ๒.  งานก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะในหมู่บ้าน  และเครื่องออกกำลังกาย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ : พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามที่สาธารณะต่าง ๆ และตามทางสาธารณะทุกสาย รวมทั้งป้ายสัญญาณไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพ สว่างไสว เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา ๑.  งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ไฟกิ่ง ไฟฟ้า เพื่อการเกษตร และแสงสว่าง

          ๒.  งานปรับปรุงป้ายสัญญาณไฟจราจร

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาน้ำอุปโภค และบริโภค และจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาแหล่งน้ำที่สะอาดถูกหลักอนามัยในการอุปโภค และบริโภคของประชาชน และจัดแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรสามารถทำนาปีและนาปรัง ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูแล้งตลอดจนเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำแบบยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล

                  แนวทางการพัฒนา ๑.  งานจัดทำระบบประปาหมู่บ้าน

                                                 ๒.  งานจัดหาแหล่งน้ำ

                                                 ๓.  งานสูบน้ำ เพื่อบริโภค  / อุปโภค และการเกษตร


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมเมือง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและป้องกันให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความปลอดภัยจากโรคระบาด มีการพัฒนาบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อสร้างประชาคมในการต่อต้านยาเสพติดและดูแลคุณภาพชีวิตให้ดีต่อไปในสังคมตามแนวทางของรัฐบาล

            แนวทางการพัฒนา ๑.  งานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

                                     ๒.  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนและโรงเรียน

                                     ๓.  งานส่งเสริมการวางแผนครอบครัว  และงานบริการสาธาณสุข

                           ๔.  งานการเฝ้าระวังและการป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ชุดตรวจ ATK  / ไข้เลือดออก

                           ๕.  งานป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

                           ๖.  งานการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับประชาชนและผู้ประกอบการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและบริการการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลศรีค้ำและนอกเขตรับผิดชอบโดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสให้มีการศึกษาเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานในการเรียนการสอน รวมทั้งขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแก่โรงเรียนขยายโอกาส และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน

                 แนวทางการพัฒนา ๑.  งานจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

                                          ๒.  งานจัดอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างครบถ้วน

๓.  งานป้องการยาเสพติดในโรงเรียน

                                          ๔.  งานพัฒนาบุคลากรทางการเรียน

                                          ๕.  งานส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                          ๖.  งานส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนกับผู้ด้อยโอกาส

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก  และความตระหนักแก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดปัญหามลพิษ การปรับปรุงและกวดขันในเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม พัฒนาบ่อกำจัดขยะตามระยะเวลา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แนวทางการพัฒนา ๑.  งานส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

                                           ๒.  งานบำรุงรักษาและฟื้นฟูสภาวะแวดล้อม

                                           ๓.  งานเสริมสร้างความปลอดภัยจากมลพิษ

                                           ๔.  งานระงบและป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ

                                           ๕.  งานบริการระบบเก็บและกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปลุกจิตสำนึกในการกำจัดขยะหรือการบริหารแบบธนาคารขยะ

                                           ๖.  งานพัฒนาตรวจคุณภาพน้ำ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณี

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสนา ให้อยู่ตลอดไป รวมทั้งปลุกเร้าเด็กและเยาวชนให้มีความสนใจทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น เพื่อให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

                    แนวทางการพัฒนา ๑.  งานอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น

                                           ๒.  งานส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา

                                           ๓.  งานส่งเสริมการนำธรรมะมาใช้ในการดำรงชีวิต

                                           ๔.  งานสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคม สนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของตนเอง พัฒนาแลเสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน               

แนวทางการพัฒนา            ๑.  งานสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

                                            ๒.  งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

                                            ๓.  งานป้องกันยาเสพติดในชุมชน

                                            ๔.  งานสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองดูแลสิทธิในการปกครอง และเสริมสร้างความรู้ในระบอบประชาธิปไตย ให้มีการสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อเสริมสร้างและรณรงค์ในการต่อต้านยาเสพติดในชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆและการนันทนาการของชุมชน

6. ยุทธศาสตร์การเศรษฐกิจชุมชนเมือง

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในชุมชนที่ประชาชนมีรายได้น้อย ส่งเสริมอาชีพเสริม และปรับปรุงพัฒนาสถานที่จำหน่ายสินค้าภายในตำบล

                แนวทางการพัฒนา      ๑.  งานจัดหาและปรับปรุงตลาดและสถานที่จำหน่ายสินค้า

                                           ๒.  งานพัฒนาให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

                                           ๓.  งานปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ และงานบริการประชาชน

                                           ๔.  งานสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่ประชาชน

                                           ๕.  สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดนการสร้างจิตสำนึกในการออม

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้แพร่หลาย ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการ ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั่วถึง

                    แนวทางการพัฒนา     ๑.  งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

                                              ๒.  งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว

                                              ๓.  งานพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

                                              ๔.  งานประชาสัมพันธ์


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดระบบบริการประชาชนให้รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม มีอัธยาศัยที่ดี เสริมสร้างแนวคิดให้เกิดการบริการประชาชนแบบไร้พรมแดน คือ ข้าราชการต้องให้คำแนะนำต่อประชาชนทุกครั้งที่มาติดต่อบริการในด้านต่าง ๆ เสริมสร้างบุคลากรให้เกิดความชำนาญงานในหน้าที่ รู้กฎระเบียบที่ถูกต้อง ไม่เกิดผลเสียต่อประชาชนและหน่วยงาน

                    แนวทางการพัฒนา ๑.  งานปรับปรุงลดขั้นตอน กระบวนการให้บริการ

                                             ๒.  งานปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อเข้าถึงการบริการ    

                                          ๓.  งานเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา จากข้อร้องทุกข์ของประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาปรับปรุงและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้เพียงพอต่อหน่วยงานในการปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า

                    แนวทางการพัฒนา ๑.  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน

                                           ๒.  งานบูรณาการซ่อมแซมปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสถานที่

                                           ๓.  งานจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โดยนำเทคโนโลยีมีใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน ให้เกิดความรู้ความชำนาญ  

                   แนวทางการพัฒนา ๑.  งานอบรมและส่งเสริมความรู้แก่บุคลากร  อปพร ตำรวจบ้าน

                                                 ๒.  งานพัฒนาและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการแก้ไขปัญหาภัยต่างๆ เช่น พัฒนารถบรรทุกน้ำหรือรถดับเพลิง ให้ทันสมัย และจัดหาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งพัฒนาบุคากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมพัฒนาการตรวจตราการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่สงบ เหตุด่วน เหตุร้าย ให้ทันท่วงที ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                    แนวทางการพัฒนา        ๑.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                                    ๒.  งานประสานงาน เพื่อความมั่นคง ปลอดภัยในทรัพย์สิน

                                                     ๓.  ติดกล้องวงจรปิด  CCTV

                                                   ๔.  ขอประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง

5.1  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ (1) หลักนิติธรรม (2)  หลักคุณธรรม (3) หลักการมีส่วนร่วม (4) หลักความถูกต้อง (5) หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (6) หลักความคุ้มค่า

5.2  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 5 ด้าน  คือ (1) ด้านบุคลากร (2) ด้านการพัฒนารายได้ (3) ด้านยานพาหนะ ครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ (4) ด้านการให้บริการประชาชน  (5)  ด้านการบริหารจัดการ

5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพรประมุข

5.4  สนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับ ให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

จากงานทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนานั้น เป็นเพียงแนวทาง หลักในการพิจารณาจัดทำโครงการตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อบรรจุลงในแผนงานแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในการปฏิบัติจริงนั้นจะมีโครงการต่าง ๆ อย่างมากมายที่จะเกิดขึ้น หรือนโยบายทุกอย่าง  หากไม่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ คงพัฒนาได้ไม่ทั่วถึง  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและประสานรับกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาตำบลปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ต่อไป ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ

 

(นายสนั่น  มาหล้า)

                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ                            

                      วันพฤหัสบดีที่  ๖  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย