องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายในตอบแบบสอบถามประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสอบถามประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 (EIT)
รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 (คณะผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำที่ทำงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี) (IIT)
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

1.รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563  (อบต.ได้สุ่มรายชื่อกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบางจำนวนจากทั้งหมดให้ สนง ปปช.) (EIT)

2.รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 (คณะผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำที่ทำงานมาเป็น ะยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี) (IIT)    

3.คู่มือการประเมิน ITA ประจำปี 2563

ประกาศข่าวการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
หนังสือเชิญผู้ใช้บริการงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) ประจำปี 2563
หนังสือเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน) ประจำปี2563

หนังสือเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน)

ประกาศข่าวการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 

หนังสือเชิญผู้ใช้บริการงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)

คู่มือการประเมิน ITA ประจำปี 2562
รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 2562
รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายใน 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย