องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 E-service
 ติดต่อเรา
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลตลาด
 ธนาคารขยะ
 รณรงค์การออมเงิน
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  สำนักปลัด
นางสาวอนัญญา ชาวลี้แสน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทรศัพท์
นายณัฐนันท์ เปียงตั้ง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
โทรศัพท์
นางสาวเมทินี มูลรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์
นางสาวซาลามะ บูรณดีน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์
นางสาวณัฐชวิภรณ์ จิตต์เรืองบุญ
นิติกรปฎิบัติการ
โทรศัพท์ 0966504550
นายกมลลาสน์ จินะสาม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทรศัพท์
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
โทรศัพท์
นายณฐนนท์ จันพล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
โทรศัพท์
นางสาวจุฑามาส นันติวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์
นางสาวมณีพร มณีขัติย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์
นายพงษ์พันธ์ ยาวินันท์
พนักงานดับเพลิง
โทรศัพท์
นายสนั่น ฝั้นป่าหมุ้น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทรศัพท์
นายประจักร อินแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์
นายอุกฤษฎ์ วงค์ตา
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์
นายณัฐพล ปุณโณฑก
คนงาน
โทรศัพท์
นางสาวอทิตยา นาใจ
คนงาน
โทรศัพท์
นางธนัทพร เมืองสุวรรณ
คนงาน (แม่บ้าน)
โทรศัพท์
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย