องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 256-2562
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  สำนักปลัด
นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวสมหญิง หุตามัย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางอนงค์ วินันท์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นายอัศวิน ต๊ะวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายทวีศักดิ์ เสาร์ธรรม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
-ว่าง-
นิติกร ปฎิบัติการ-ชำนาญการ ข้อมูล ณ 5/6/62
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน ข้อมูล ณ วันที่ 5/6/62
นายพงษ์พันธ์ ยาวินันท์
พนักงานดับเพลิง
นายยงยุทธ ขันคำยา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางธนัทพร เมืองสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน)
นายประจักร อินแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายเฉลิมศักดิ์ เหลี่ยมแฉ่ง
คนงานทั่วไป
นายอุกฤษฎ์ วงค์ตา
คนงานทั่วไป
นางสาวจุฑามาส นันติวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย