องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 E-service
 ติดต่อเรา
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลตลาด
 ธนาคารขยะ
 รณรงค์การออมเงิน
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  ประชาสัมพันธ์งานบุคคล

1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)

ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

ระบบเบี้ยยังชีพ

ระบบประกันสังคม (SSO)

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)

2. มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย

- ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)

ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

ระบบเบี้ยยังชีพ

ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง

ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

4. มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน

ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร ทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่

ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ประเภท บริหารท้องถิ่น

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)


ประเภท อำนวยการท้องถิ่น

2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)

2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)

2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)


ประเภท วิชาการ

3101 นักจัดการงานทั่วไป   (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                       3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)         

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)            3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                             3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)     

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                    3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                   3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                            3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)      

3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                   3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                            3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                              3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)       

3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                             3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                     3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)       

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                      3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)       

3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                    3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)           

3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                        3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)          

3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                               3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)           

3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              

3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                     3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              

3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                               3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)            

3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)                      3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                          3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                          3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)         

3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              

3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                    3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)          

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)     


ประเภท ทั่วไป

4101เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                4102เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4103เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                             4201เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 

4202เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                             4203เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)      

4204เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)                      4301เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)      

4302เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)          4401เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)            

4402เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                4403เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4404เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                     4501เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4601เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                         4602พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)        

4603เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)               4604เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4605โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                             4606เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)       

4607เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)    4608เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4609เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                   4610สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 

4701นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                         4702นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)    

4703นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                       4704นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)        

4705นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                   4706นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)            

4707เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                 4708นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)             

4709นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                         4801เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)         

4802เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)                      4803เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4804เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                               4805เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)


 สมรรถนะประจำตำแหน่ง

 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบแท่ง

 สมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

 สมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 สมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 สมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 สมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

 สมรรถนะ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

 สมรรถนะ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

 สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

 สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 สมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างโยธา

 สมรรถนะ ตำแหน่งปลัด อบต.

 สมรรถนะ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

 สมรรถนะ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

 สมรรถนะ ตำแหน่งผู้อำนวยการศึกษา

 สมรรถนะตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด


กำหนดตัวชี้วัด (ค่า KPT)

6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลกรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)

ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

ระบบเบี้ยยังชีพ

ระบบประกันสังคม (SSO)

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)

8. มีการนำระบบสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
(
เช่นการลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ)

ระบบงานสารบรรณในองค์กร

ระบบ IIT ผ่านระบบ ITA

9. มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้

- ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)

ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

ระบบเบี้ยยังชีพ

ระบบประกันสังคม (SSO)

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)

10. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 เว็บไซต์ อบต.ศรีค้ำ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (ช่วงเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พจนานุกรมสมรรถนะ
พจนานุกรมสมรรถนะผู้บริหาร
พจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย พ.ศ.2558
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกาารให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562
ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563

ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ การเลื่อนขั้น เงินเดือน ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย