องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  สมาชิกสภา
นายวิทูน วินันท์
ประธานสภา อบต.ศรีค้ำ
นายสมควร นามวงศ์
รองประธานสภา อบต.ศรีค้ำ
นางสาวณภัทร หวันแก้ว
เลขานุการสภา อบต.
นายบันลือศักดิ์ ศิริโสม
ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง
นางนงนุช จันปัน
ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง
นายพลากร เครือใยอินตา
ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง
นางมณีวรรณ ปันสกุล
ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด
สิบเอกพินิจ ม่วงเกตุ
ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด
นายฉกาจ ไข่กา
ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง
นายชยพัทธ์ ใจธรรม
ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง
นายไกรสร เมืองสุวรรณ
ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านสันนายาว
นางพัชรินทร์ นาใจ
ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา
ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา
นายสุวิทย์ ติ๊บเบชา
ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก
น.ส.อธิษฐาน อรรธจิตฐานนท์
ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข
น.ส.อัญชิตา มาเยอ
ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข
นายศรีลิ เต๋จ๊ะ
ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้ำ
นายสมควร นามวงศ์
ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย