องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 256-2562
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  สมาชิกสภา
นายวิทูน วินันท์
ประธานสภา อบต.ศรีค้ำ
นายสมควร นามวงศ์
รองประธานสภา อบต.ศรีค้ำ
นายเกียรติยศ สวัสดี
เลขานุการสภา อบต.
นายบันลือศักดิ์ ศิริโสม
ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง
นางนงนุช จันปัน
ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง
นายสง่า วงศ์ลังกา
ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง
นายพลากร เครือใยอินตา
ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง
นางมณีวรรณ ปันสกุล
ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด
สิบเอกพินิจ ม่วงเกตุ
ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด
นายฉกาจ ไข่กา
ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง
นายชยพัทธ์ ใจธรรม
ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง
นายสมเจต เห็มยากาศ
ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย
นายวิทูน วินันท์
ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย
นายไกรสร เมืองสุวรรณ
ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านสันนายาว
นางพัชรินทร์ นาใจ
ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา
ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา
นายสุวิทย์ ติ๊บเบชา
ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก
น.ส.อธิษฐาน อรรธจิตฐานนท์
ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข
น.ส.อัญชิตา มาเยอ
ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข
นายศรีลิ เต๋จ๊ะ
ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้ำ
นายสมควร นามวงศ์
ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย