องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 E-service
 ติดต่อเรา
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลตลาด
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  งานพัฒนาชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีค้ำและอำเภอแม่จัน ของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ  2565
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีค้ำและอำเภอแม่จัน ของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา (หล่อเทียนพรรษา) ปีงบประมาณ 2565
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา (หล่อเทียนพรรษา) ประจำปีงบประมาณ 2565
การควบคุมยาสูบ
ภาพถ่ายการกำหนดเขตพื้นที่ห้ามสูบในพื้นที่ตำบลศรีค้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศกำหนดนโยบายการควบคุมยาสูบในพื้นที่ตำบลศรีค้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมยาสูบ ปี พ.ศ. 2565
ขอความร่วมมือจัดสถานที่เขตปลอดบุหรี่
คนพิการ
กิจกรรมการมอบถุงยังชีพและผ้าห่มให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมออกหน่วยตรวจเยี่ยมผู้พิการ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่จันและ รพ.สต.ศรีค้ำ  ประจำปีงบประมาณ  2565
ประกาศขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ตำบลศรีค้ำ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานขออนุมัติจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
ผู้สูงอายุ
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานขออนุมัติจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปรายงานผู้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายชื่อผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การลงพื้นที่บริการ โครงการ "เราชนะ" พ.ศ.2564
การดำเนินการโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุตำบลศรีค้ำ ปี พ.ศ.2564
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2564
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอำเภอแม่จัน : ของดีอำเภอแม่จัน : ครั้งที่ 6
รายชื่อ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีค้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย