องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านแม่คำหลักเจ็ด หมู่ที่ 3 - บ้านกล้วย หมู่ที่ 5
ประชาสัมพันธ์ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศถ.ศพด.3) จำนวน 2 หลัง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูล/ขนขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลศรีค้ำ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง ตำบลศรีค้ำ
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนเป็นโรงอาหารและก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์, อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 3 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำฯ และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 5 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 5 และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างส้วม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/11 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย