องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
Srikham KM : จะติดหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อใช้ในสำนักงาน อปท.ต้องทำอย่างไร
จะติดหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อใช้ในสำนักงา
Srikham KM : การโอนงบประมาณโดยผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 26 ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง
Srikham KM : การโอนงบประมาณโดยผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 26
Srikham KM : คู่มือตีความระเบียบ มท.เงินอุดหนุน 2559 อัพเดท 5 มิ.ย.59
ตีความระเบียบ มท.เงินอุดหนุน 2559 อัพเดท 5 มิ.ย.59
Srikham KM : โรงเรียนคือส่วนราชการให้เงินอุดหนุนได้
โรงเรียนคือส่วนราชการให้เงินอุดหนุนได้ ตามระเบียบมท.ว่าด้วยเงินอุดหนุน 2559

Srikham KM : คู่มือตีความระเบียบ มท.เงินอุดหนุน 2559 อัพเดท 4 มิ.ย.59
คู่มือตีความระเบียบ มท.เงินอุดหนุน 2559 ครบทุกข้อ อัพเดท 4 มิ.ย.59
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับชำระภาษีของ อบต.ศรีค้้ำ
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สามัญที่ 4 ประจำปี 2558
ประกาศนัดประชุม สามัญที่ 1 ประจำปี 2559
ประกาศเรียกประชุม สามัญที่ 1 ประจำปี 2559
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สามัญที่ 3 ประจำปี 2558
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/7 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย