องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 256-2562
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) 7 ส.ค. 62
อบต.ศรีค้ำ รับโอน(ย้าย) จำนวน 6 ตำแหน่ง 
1.สายงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ
    1.หัวหน้าสำนักปลัดอบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
     สังกัดสำนักงานปลัด อบต.    จำนวน  1  ตำแหน่ง
 2.สายงานผู้ปฏิบัติ  จำนวน   5 ตำแหน่ง คือ
     1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
         สังกัดสำนักงานปลัด อบต.จำนวน 1 อัตรา
     2. นิติกร(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)  สังกัดสำนักงานปลัด อบต.จำนวน 1 อัตรา
      3.เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
          สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
      4.วิศวกรโยธา(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)  สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา
       5. ครู  อันดับ คศ.2 สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

( เข้าชมทั้งสิ้น 244 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประชาสัมพันธ์มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ศรีค้ำ
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) 7 ส.ค. 62
คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือ การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยงยังชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย