องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 E-service
 ติดต่อเรา
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลตลาด
 ธนาคารขยะ
 รณรงค์การออมเงิน
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ค่าph8คืออะไร?

เราส่วนใหญ่ไม่เคยพิจารณาความสมดุลของกรด หรืออัลคาไลน์ในเลือดของเรา  แต่ค่า pH ที่เหมาะสมเป็นส่วนสำคัญต่อสุขภาพโดยรวม แพทย์หลายคนให้ความสำคัญกับการลดความเป็นกรดและเพิ่มความเป็นด่างด้วยอาหารอัลคาไลน์เพราะ pH ที่สมดุลช่วยปกป้องเราจากภายในสู่ภายนอก  โรคและความวุ่นวายไม่สามารถทำให้ในร่างกายมีค่า pH อยู่ในสมดุลความหมายของ "ความสมดุล pH" คืออะไร? คุณรู้ไหมว่าระดับ pH ของคุณปิดอยู่หรือไม่? ความสมดุลของค่า pH หมายถึงสมดุลที่เหมาะสมระหว่างร่างกายกับความเป็นกรดและความเป็นด่าง  ร่างกายของคุณทำงานได้ดีในการรักษาความเป็นกรด – ด่างในกรณีส่วนใหญ่  แต่การรับประทานอาหารอัลคาไลน์อาจช่วยป้องกันจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตที่ไม่แข็งแรงจากการเจริญเติบโต เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆไม่ให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุและช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณไม่ถูกทำลาย  สิ่งที่เราเรียกว่า "pH" เป็นการวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย  pH เป็นตัววัดความเป็นกรดหรือความเป็นด่างของของเหลวและเนื้อเยื่อในร่างกายของเรา  ซึ่งวัดได้ในระดับ pH ที่มีตั้งแต่ 0 ถึง 14 ค่าความเป็นกรดมากขึ้นจะทำให้ค่าพีเอชต่ำลง  ยิ่งมีความเป็นด่างเท่าใดก็ยิ่งมีค่า pH สูงเท่านั้น  ความเป็นกรดหรือความเป็นด่างของสารละลายต่าง ๆ รวมทั้งเลือดของมนุษย์ goldenslot ระดับ pH ของร่างกายควรมีค่า pH เท่ากับ7 ถือเพราะว่าเป็นกลาง ซึ่ง หมายถึงมีความเป็นกรดเท่ากับด่าง  ค่า pH ของเลือด รวมทั้งความเป็นกรด - ด่างในเนื้อเยื่อส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 7.365 ในขณะที่กระเพาะอาหารมีค่า pH ประมาณ 2  เพื่อที่จะทำการย่อยอาหารได้อย่างถูกต้อง  น้ำลายและปัสสาวะในสภาวะปกติมีค่าเป็นกรด ระหว่าง 6.4-6.8  เป็นต้น

cho
ตั้งกระทู้เมื่อ 13 ก.ค. 2561 เวลา 12:55


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย