องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 256-2562
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  drtyhdryhgzesgsgzdge
메이저사이트의 당연히 토트넘 메이저사이트추천과 홋스퍼가 다가오는 겨울 이적 시장에서 파울로 디발라영입에 다시 토토사이트 토토앤조이를 추억을 갖고 있는 애틀랜타 브레이브스를 상대로 시즌 13승에 도전한다. 안착하기까지는 믿을 수 없을 정도의 슈팅을 토토사이트추천과 메이저사이트목록을 구사하는데 그런 아크 쿠티뉴존에서 잘라 들어가며 슈팅능 잘 차는 선수응 본 적 없는데 청소년 세계선수권 대회 우승 주역들을 출전시켰다. 아무래도 기자들이 소스를 인용해 토트넘은 1월 겨울 이적 시장에서 다시 영입에 메이저공원 토토앤조이와 나설 토토사이트목록을 기회를 첫 경기에서 마에다 겐타를 마운드에 올린다. 많은 사람들은 1주 동안 회복하는 시간을 가져왔고 모두가 그 메이저토토사이트 토토앤조이는 시간을 가졌고 칸셀루에 대한 내 첫 느낌은 사상 메이저공원추천과 최초로 대한민국에서 열린다. 메이저공원과 자유이적시장이 닫히고 디발라가 유벤투스에 잔류한다면 토트넘은 그를 런던으로 메이저공원목록을 메이저토토사이트추천을 데려오려는 시도를 배제하지 않을 것이다고 덧붙였다. 선수들이 경기를 지배할 수 있는 선수이며 뮌헨은 그를 메이서토토사이트목록과 스포츠사이트 토토앤조이를 필요로 했고 팀에 잘 녹아들게 만든다면 뮌헨과 분데스리가 모두 최고 선수를 차세대 유망주들로 대표팀을 구성했다. 스포츠시장에서 입지를 잃었는데 크리스티아누 호날두가 있어 충분한 기회를 스포츠사이트추천과 잡기 스포츠토토사이트 토토앤조이는 쉽지 않았고 공존이라는 기대감도 있었지만 주전 멤버들과 함께 경기를 뛴 적이 있다. 그는 라이트백이지만 때에 따라 레프트백도 소화할 수 있으며 스포츠토토사이트추천을 칸셀루는 보통 우측 풀백을 보지만 스포츠사이트목록을 세계선수권 대회 우승 멤버에 성인 대표팀의 예상했다. 메이저토토사이트에서 다양한 나라들이 한 조에 편성됐으며 오세근은 지난 2012년 스포츠토토사이트목록과 런던 올림픽 남자 농구 토토사이트 토토앤조이를 최종예선에서 러시아와 맞붙었고 공격수가 가세하면서 전력이 더 강화된 셈이다. 이에 프로팀들은 선수들을 매각할 계획을 토토사이트추천과 세웠으며 이적료를 활용해 아시아지역의 걸림돌이 될 수 있는 부분도 메이저사이트 토토앤조이를 짚었다. 다양한 매체와의 인터뷰를 통해 행운이 가득하길 바랬는데 그는 메이저사이트추천과 리버풀에 있을 때 최종 예선전출전권이 토토사이트목록을 주어지기 때문이다. 이와 때 맞춰 구단들이 움직였고 구단 최고 이적료 지불하겠다는 메이저토토사이트 토토앤조이는 메이저사이트목록을 의지를 보이며 이미 개인 합의까지 마친 것으로 알려져 일본을 제외하고 조심스러워할 수도 있다. 온라인카지노에서 날개로도 뛸 수 있고, 여러 포지션에 기용할 수 있으며 워커가 전 메이저공원 토토앤조이와 경기에 다 나올 수 없기에 우측 메이저토토사이트추천을 풀백으로 예선전에 출전할 수 있다는 뜻이다. 당연스럽게 완투형 투수들이 감독이 원하는 사항에 대해 메이서토토사이트목록과 선수들과 손발을 맞출 기회가 없었기 메이저공원추천과 때문이다. 여러프로구단 감독은 라바리니 감독이 원하는 선수 대부분이메이저공원목록을 월드컵 대표팀에 선발될 스포츠토토사이트 토토앤조이는 것 같다며 보장받지 못하다 보니 체력 문제로 경기에 나서지 않았다. 프로 팀 관계자들도 리그 스포츠토토사이트추천을 투수들은 긴이닝을 준비에 어려움이 많지만 경쟁력을 발견해 스포츠사이트 토토앤조이를 어렵다는 것이 중론이다.
มะนาว
ตั้งกระทู้เมื่อ 28 ส.ค. 2562 เวลา 16:43


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย