องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ข้อมูลตลาด
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  Moon chocolate bars for sale

In the realm of the digital landscape, three distinct websites— PinballMachinesMarket .comMyDrugBank.com , and  MoonChocolatesBar.com —shine as unique destinations catering to diverse passions. PinballMachinesMarket.com  offers an extensive collection of curated pinball machines, capturing the essence of arcade gaming, while  MyDrugBank.com  serves as an essential pharmaceutical resource, empowering users with comprehensive drug information and healthcare insights. Meanwhile,  MoonChocolatesBar.com indulges users in a sensory journey through gourmet confections, celebrating artful craftsmanship and cultural influences. These platforms collectively embody the versatility of the online realm, bridging entertainment, health, and indulgence while fostering communities, learning, and meaningful connections among enthusiasts.In the expansive landscape of the digital world, online platforms have emerged as dynamic destinations catering to a wide spectrum of interests and desires. Among these,  PinballMachinesMarket.comMyDrugBank.com , and  MoonChocolatesBar.com  stand out, each offering a unique and captivating experience. This article delves into a comprehensive comparison of these distinct websites, shedding light on their individual offerings, features, and the enchanting realms they bring to enthusiasts. <a href="https://rucathobv.nl/">refined sunflower oil for sale</a>

PinballMachinesMarket.com : A Haven for Arcade Gaming Enthusiasts

PinballMachinesMarket.com beckons to those who cherish the allure of classic arcade gaming. With a meticulously curated collection of pinball machines spanning different eras and designs, the platform captures the hearts of both seasoned collectors and newcomers. Notable features that distinguish  PinballMachinesMarket.com  include:

  • Wide-ranging Catalog : From vintage gems that evoke nostalgia to modern marvels adorned with cutting-edge technology, the platform offers an extensive range of pinball machines to cater to diverse preferences and budgets.
  • Educational Hub:  Beyond being a marketplace, the website serves as an educational resource. It provides valuable insights into the history of pinball, maintenance tips, and the significance of various models, enriching users' appreciation for the artistry and mechanics behind these gaming wonders.
  • Thriving Community:  Interactive forums and discussions create a vibrant community of pinball enthusiasts. Users can connect, share experiences, and exchange knowledge, fostering a dynamic space for like-minded individuals to connect and bond.

MyDrugBank.com : Navigating Health and Wellness

MyDrugBank.com addresses a critical aspect of human well-being by offering a platform for information and resources related to pharmaceuticals and healthcare. While the website serves as an essential reference for medical professionals and the public, key features include:

  • Comprehensive Drug Database:  mydrugbank.com  provides an extensive database of pharmaceutical information, including details about drugs, their uses, side effects, and interactions. This valuable resource assists medical practitioners and individuals in making informed decisions about medications.
  • Medical Insights:  The platform offers insights into the latest developments in pharmaceutical research, medical news, and innovations in healthcare. It serves as a valuable hub for staying updated on advancements in the medical field.
  • Empowerment Through Knowledge: <a href=" https://mydrugbank.com/ " > buy pain pills online</a> empowers individuals to take charge of their health by providing accurate and reliable information about medications, enabling them to engage in meaningful conversations with healthcare professionals.

<a href="https://moonchocolatesbar.com/">moon choclate bars for sale</a : Indulging in Culinary Artistry. MoonChocolatesBar.com invites visitors to embark on a journey of sensory delight, presenting an array of exquisite chocolates and confections. The platform is a testament to the craftsmanship of chocolatiers, highlighted by the following features:

  • Gourmet Selection:  MoonChocolatesBar.com  boasts an opulent assortment of chocolates, spanning classic flavors to innovative blends. Whether seeking personal indulgence or a gift for a loved one, the platform offers a tantalizing array of options.
  • Artful Creations:  The website showcases the artistic prowess of chocolatiers who meticulously craft each creation. Unique flavor combinations, intricate designs, and premium ingredients elevate the chocolate offerings to an art form.
  • Cultural Exploration:  MoonChocolatesBar.com  often integrates cultural influences into its creations, celebrating diverse tastes and traditions from around the world, thereby enriching the chocolate experience.

Conclusions:

  MyDrugBank.com , and  MoonChocolatesBar.com  exemplify the remarkable diversity of passions and interests that thrive in the digital realm. These platforms, while distinct in their focus, collectively underscore the boundless potential of online experiences. Whether seeking the thrill of arcade nostalgia, comprehensive pharmaceutical knowledge, or the pleasures of culinary artistry, these websites cater to the multifaceted desires of individuals, bridging the gap between entertainment, health, and indulgence.John
ตั้งกระทู้เมื่อ 12 ส.ค. 2566 เวลา 16:43


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย